مادرا هر وقت بمیرن زوده …

نویسنده و کارگردان: ایرج کریمی

بازیگران: محمدرضا فروتن، خزر معصومی و رضا ناجی

محصول: 1384 / ایران