سومین نشست شورای راهبری رصتا با حضور اعضای اصلی شورای راهبری و نماینده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، سومین نشست شورای راهبری رصتا با هدف تکمیل برنامه مشترک خود تنظیم‌گری حوزه صوت‌و تصویر فراگیر و با حضور اعضای اصلی شورای راهبری و رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌عنوان مهمان افتخاری برگزار شد.

در این نشست امیر رضاخانیان مدیر رسانه «گپ فیلم» به‌عنوان نماینده مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران در شورای ممیزی بعد از انتشار ساترا معرفی شد.

یکی از شوراهای ۱۶ گانه ساترا، شورای ممیزی بعد از انتشار است که با معرفی رضاخانیان و امیرحسین حیدری به‌عنوان نمایندگان مجمع رصتا در شوراهای ممیزی بعد از انتشار و شورای صدور مجوز انتشار ساترا تکلیف نمایندگان مجمع رصتا در دو شورا از شوراهای ۱۶ گانه ساترا مشخص شد.

اعضای شورای راهبری رصتا طی انتخاباتی با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۸ سکوی دارای مجوز که اسامی آنها در وبگاه ساترا نمایش داده شده است تعیین شدند.

هدف از شکل‌گیری این شورا مشارکت مؤثر فعالان صنعت در فرآیندهای تنظیم‌گری و ساماندهی امور مربوط به خدمات رسانه‌ای صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.